Vad är ett dolt fel?

Ett dolt fel är ett fel som varken säljaren eller köparen kände till eller borde ha känt till vid försäljningen. Inte heller ska felet ha gått att upptäcka vid en besiktning eller en noga genomgång av fastigheten och dess tillbehör, dvs huset som fastigheten står på.

Vad kan man göra om man råkar ut för ett dolt fel?

En säljare av fast egendom är ansvarig för dolda fel i tio år efter försäljningen. Om man som köpare råkar ut för ett dolt fel ska man börja med att reklamera det till säljaren. Därefter behöver man utreda vad det kostar att åtgärda felet och sedan kan man ställa ett ekonomiskt anspråk mot säljaren.

Att man ställer ett anspråk betyder inte att säljaren kommer att gå med på att betala. I många fall kommer man överens om en uppgörelse och i andra fall kan det vara värt att driva tvisten och stämma säljaren.

Att driva ett ärende om dolda fel behöver göras i rätt tid och på rätt sätt för att nå framgång. I de flesta fall kan man få rättsskydd i sådana här typer av tvister, vilket innebär att hemförsäkringen täcker en del av juristkostnaden.

Vad är ett dolt fel i en fastighet?

Ett dolt fel är ett fel som fanns redan när fastigheten köptes och som man inte kunde upptäcka vid en noggrann besiktning innan köpet. Man ska heller inte behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick eller konstruktion.

En säljare är ansvarig för dolda fel i en fastighet i tio år från att man sålt fastigheten. De allra flesta felen uppdagas dock inom två år från försäljningen.

Säljaren kan i vissa fall friskriva sig från dolda fel. Detta är vanligt om säljaren är ett dödsbo eller en äldre person eller exempelvis ska flytta utomlands.

Upptäcker man som köpare ett fel som man misstänker är dolt är det viktigt att så snart som möjligt reklamera felet till säljaren. Därefter får man undersöka felet närmare och ta in offert för att se vad det kan kosta att åtgärda felet.

Vad är ett dolt fel i en bostadsrätt?

En bostadsrätt är lös egendom vilket innebär att det inte är samma regelverk som för fastighet. Felansvaret regleras i köplagen samt genom viss vägledning från jordabalken rörande köp av fastighet, för hur köplagens felregler ska tolkas.
Utgångspunkten är att en bostadsrätt köps i befintligt skick, dvs i det skick den var vid vid undertecknandet av överlåtelseavtalet. Säljaren ansvarar dock alltid för sina garantier och utfästelser.

Köparen har en långtgående undersökningsplikt vid köp. Säljaren har också en upplysningsplikt. Det innebär att man som säljare ska upplysa om sådant som man kan förstå är av vikt för en köpare.

För fel som inte hade kunnat upptäckas av köparen är säljaren i normala fall ansvarig. För att utgöra fel ska felen i bostadsrätten har funnits vid köptillfället men inte varit möjligt att upptäcka och inte heller kunnat förväntas utifrån bostadsrättens skick och ålder. Felet ska också vara ett väsentligt fel, som kan antas ha påverkat bostadsrättens marknadsvärde om felet hade varit känt innan köpet.