Vad är ett dolt fel i en bostadsrätt?

En bostadsrätt är lös egendom vilket innebär att det inte är samma regelverk som för fastighet. Felansvaret regleras i köplagen samt genom viss vägledning från jordabalken rörande köp av fastighet, för hur köplagens felregler ska tolkas.
Utgångspunkten är att en bostadsrätt köps i befintligt skick, dvs i det skick den var vid vid undertecknandet av överlåtelseavtalet. Säljaren ansvarar dock alltid för sina garantier och utfästelser.

Köparen har en långtgående undersökningsplikt vid köp. Säljaren har också en upplysningsplikt. Det innebär att man som säljare ska upplysa om sådant som man kan förstå är av vikt för en köpare.

För fel som inte hade kunnat upptäckas av köparen är säljaren i normala fall ansvarig. För att utgöra fel ska felen i bostadsrätten har funnits vid köptillfället men inte varit möjligt att upptäcka och inte heller kunnat förväntas utifrån bostadsrättens skick och ålder. Felet ska också vara ett väsentligt fel, som kan antas ha påverkat bostadsrättens marknadsvärde om felet hade varit känt innan köpet.