Allmänna villkor

Dessa villkor gäller för all rådgivning och alla tjänster som Stegman Juristbyrå AB tillhandahåller.

Tillsammans med aktuell klient specificeras uppdraget i ett uppdragsavtal eller på annat sätt.

Om inget annat avtalas är den, för vilkens räkning vi uppför uppdraget, betalningsskyldig i förhållande till oss.

När Stegman Juristbyrå åtar sig ett uppdrag utförs det av den jurist som är bäst lämpad för uppdraget. Detta för att säkerställa hög kvalité i vårt tjänsteutbud.

Våra arbetsresultat och råd anpassas efter förhållandena i det specifika uppdraget, de uppgifter och de instruktioner klienten, eller av den anvisade personen, lämnar oss inom ramen för uppdraget. Klienten garanterar att lämnade uppgifter och instruktioner inom uppdraget i alla delar är fullständiga och korrekta. Klient kan därför inte förlita sig på resultatet i ett annat sammanhang eller använda resultatet för ett annat ändamål än för det uppdrag och ändamål de lämnades. Resultatet kan heller inte användas av någon annan än klienten. Endas klienten äger rätt att förlita sig på resultatet.

När vi genomför ett uppdrag lämnar vi ofta utkastversioner av våra dokument. Dessa ska ses som utkast och inte som någon slutlig version. Enbart den slutliga versionen kan förväntas upprätthålla det korrekta juridiska innehållet.

Om vi inte uttryckligen skriftligen avtalat annat tillhandahåller vi inte skatterådgivning, finansiell rådgivning, redovisningsmässig rådgivning eller rådgivning rörande affärsmässighet i beslut eller transaktioner.

Vi lämnar bara råd om och utifrån rättsläget i Sverige.

Id-kontroll, misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism

Enligt lag måste vi för vissa uppdrag – i regel innan uppdraget antas – kontrollera bland annat klientens och i vissa till klienten anknutna bolags och personers identitet och ägarförhållanden samt bevara tillfredställande bevisning om detta. Vi kan därför komma att be klienten om att förse oss med bland annat identitetshandlingar och annan information. Nya klienter kan också komma att tillfrågas om referenser.

Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering. Vi är enligt lag förhindrade att underrätta klienten eller dess företrädare om att sådana misstankar föreligger och om att sådan anmälan har gjort eller kan komma att göras.

Sekretess

Vi är underkastade tystnadsplikt. All icke offentlig information som vi i samband med vårt arbete erhåller från eller om klienten eller klientens verksamhet eller andra affärsangelägenheter kommer vi att skydda på lämpligt sätt med de begränsningar som följer av lag eller god sed.

Vi kan komma att lämna ut sådan information till tredje part i enlighet med klients instruktioner, tillämplig lag, god sed eller behörig domstols eller annan myndighets dom eller beslut. Om vi i uppdraget anlitar eller samarbetar med annan rådgivare eller fackman har vi dock rätt att lämna ut sådan information som vi anser kan vara relevant för att denne ska kunna lämna råd eller tillhandahålla andra tjänster i anslutning till uppdraget.

Kommunikation

Om klienten inte har lämnat oss andra instruktioner skriftligen får vi kommunicera med klienten via e-post, internet och telefon även om det innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inget ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsarrangemang kan ibland avvika eller filtrera bort legitim e-post. Klienten bör därför följa upp viktig e-post till oss via telefon.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till resultaten och råd tillhör oss men klienten har en icke exklusiv rätt att använda dem i sin egen verksamhet för det ändamål för vilka de lämnats under förutsättning att ersättning för uppdraget erläggs enligt avtal. Om inte annat avtalats får det material vi levererar ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

Uppdragsreferens

När ett uppdrag avslutats och blivit allmänt känt får vi i vår marknadsföring lämna kortfattad information om vårt deltagande i uppdraget och om andra redan allmänt kända uppgifter, exempelvis genom referenser till uppdraget i offerter eller på vår hemsida.

Arvoden och kostnader

För vårt arbete har vi rätt till skäligt arvode, jämte mervärdesskatt.

Om inte annat avtalat bestämmer vi vårt arvode baserat på juristens kunskaper och erfarenheter. Detta ses över en gång per år.

Vid önskemål från klient kan vi tillhandahålla en uppskattning av vårt arvode eller hålla klienten underrättad om det upparbetade arvodet. En sådan uppskattning är baserad på den information som vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är ingen offert om fast pris.

På klientens begäran kan vi också, beroende på uppdragets natur, skriftligen överenskomma om fast arvode, ett arvodestak eller annat arvodesarrangemang.

I samband med vårt arbete har vi rätt att göra utlägg för kostnader med anknytning till uppdraget, såsom kostnader för registeravgifter, resor, logi, kostnad för besiktning eller andra rådgivare. Vi kommer att samråda med klienten innan vi gör utlägg för några betydande kostnader. Utöver vårt arvode har vi rätt till ersättning för alla skäliga och verifierade uppdragsrelaterade utlägg.

Fakturering

Vi fakturerar – genom delfakturering eller fakturering a conto – vanligtvis månadsvis.

Delfaktura avser i normalfallet arvode för vårt arbete hänförligt till aktuell period. A conto anser preliminärt arvode, utan bestämd anknytning till viss del av vårt arbete. Vid fakturering a conto sker slutlig reglering i en slutfaktura.

Om vi arbetar med rättsskydd anpassar vi vår fakturering efter försäkringsbolagets villkor.

Våra fakturor förfaller till betalning 30 dagar från fakturadatum (eller den senare dag som anges i fakturan). Vid försenas betalning debiterar vi dröjsmålsränta från förfallodagen till dess att betalning är mottagen i enlighet med bestämmelserna i räntelagen (1975:635).

Om vi ombeds adressera en faktura till någon annan än klienten kommer vi att göra det bara om det är uppenbart att det inte strider mot lag, om nödvändig identitetskontroll mm skett. En sådan fakturering innebär dock inte att klienten frånträder sitt betalningsansvar för uppdraget. Något klientförhållande mellan oss och sådan fakturamottagare uppkommer heller inte.

Specifikation avseende utfört arbete lämnas på begäran.

Förskottsbetalning

Vi kan komma att begära förskottsbetalning innan vi utför arbete eller för utlägg för kostnader. En sådan begäran är ingen uppskattning av vårt arvode eller våra kostnader.

Förskottsbetalda medel inbetalas på ett klientmedelskonto avskilda från våra egna medel. Vi får använda sådana medel för betalning av våra fakturor förutsatt att vi inte har erhållit förskottet för annat specifikt ändamål. Dock äger vi rätt att kräva att faktura skall betalas utan att förskottet tas i anspråk förrän – senast – i samband med slutfaktura.

Ansvar för rättegångskostnader, rättsskyddsförsäkring etc

Om uppdraget avser en tvist kan den förlorade parten åläggas att betala – helt eller delvis – den vinnande partens rättegångskostnader. Oavsett om klienten är vinnande eller förlorande part måste denne betala för vårt arbete och våra utlägg i enlighet med uppdragsvillkoren.

Om uppdraget avser en tvist kan klientens eventuella rättsskyddsförsäkring täcka vissa av klientens eller motpartens kostnader. Oavsett försäkringsvillkorens lydelse måste klienten betala för vårt arbete och våra utlägg i enlighet med uppdragsvillkoren. Det förekommer att försäkringsvillkoren föreskriver att ersättning endast utbetalas utifrån viss timdebiteringsnorm. Vi är inte bundna av sådan timdebiteringsnorm.

Ersättningen från en rättsskyddsförsäkring tillkommer klienten. Detta innebär att den utför klientens ersättning från försäkringsbolaget för kostnader, helt eller delvis. Klienten ska således betala hela det fakturerade beloppet till oss samt själv begära skadereglering ur försäkringen. Normalt sett ger vi klienten biträde även avseende redovisningen till försäkringsbolaget.

Om försäkringsbolaget väljer att betala direkt till oss, mottar vi betalning såsom representant för klienten. Det överskjutande belopp av vår skuld som försäkringsbolaget inte betalar skall betalas av klienten själv. Skulle ersättningen från försäkringsbolaget vara högre än våra kostnader utbetalas dessa till klienten.

Om klienten inte förmår att betala vår faktura eller försätts i konkurs, övertar vi rätten till ersättning mot ev. rättsskyddsförsäkring.

Andra fackmän

Om klienten anlitar andra fackmän, även om det är på vår rekommendation, tar vi inget ansvar för andra rådgivare eller fackmän. Varken för valet av dem eller för deras rapporter, deras råd eller tjänster. Det är vidare klientens ansvar att betala dessa fackmäns arvoden och kostnader.

Krav

Krav gentemot oss ska skriftligen framställas till Stegman Juristbyrå AB så snart kännedom erhållits om de omständigheter som ligger till grund för kravet.

För att kunna göras gällande måste krav framställas senast tre månader efter den dag omständighet, som ligger till grund för kravet, blev känd eller efter rimliga efterforskningar kunde ha blivit känd för klienten, dock aldrig senare än tolv månader efter dagen för vår sista faktura avseende uppdraget, till vilket kravet hänför sig.

Ansvarsbegränsningar

Klientens förbindelser i uppdraget är med Stegman Juristbyrå AB endast, och inte med någon fysisk eller juridisk person som har anknytning till bolaget. Detta gäller även om klienten anlitar en viss jurist för uppdraget. I den utsträckning annat inte följer av tvingande lag ska ingen fysisk eller juridisk person med direkt eller indirekt anknytning till Stegman Juristbyrå AB ha något individuellt ansvar gentemot klienten samt ska uppdragsvillkoren gälla till förmån för alla dessa fysiska och juridiska personer.

Om vi av klienten får felaktig information eller om klienten undanhåller information alternativt att vi får felaktig information från någon annan fackman, som klienten har anlitat, ska vi inte kunna hållas ansvariga för det resultat i vårt arbete som är ett led i att vi fått denna felaktiga information eller att vi undanhållits information.

Vi är inte ansvariga gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till följd av att resultatet använts i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs.

Vårt ansvar gentemot klienten, per uppdrag, är begränsat till det belopp som täcks av vår ansvarsförsäkring.

Vi svarar inte i något fall för skada pga. Indirekt förlust, utebliven produktion, vinst eller någon annan indirekt skada, förlust, följdskada eller följdförlust.

Uppsägning och frånträde

Klient har rätt att när som helst avsluta uppdraget. Vi äger rätt att innehålla fortsatta tjänster under uppdraget så länge fakturor utestår oreglerade. Utestår en faktura oreglerad mer än trettio dagar efter förfallodag äger vi även rätt att frånträda uppdraget.

Vid uppsägning eller vårt frånträdande måste klienten betala för vårt arbete och de kostnader vi haft till och med dagen för uppdragets upphörande eller vårt frånträdande i enlighet med avtalsvillkoren.

Ändringar

Vi kan komma att ändra uppdragsvillkoren från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid publicerad på vår hemsida, www.stegman.se.

Tvistelösning

Tvist ska avgöras i allmän domstol.

Vi har alltid rätt att indriva förfallna fordringar genom ansökan om betalningsföreläggande eller i domstol som har jurisdiktion över klienten eller någon av klientens tillgångar.

Tillämplig lag

Dessa uppdragsvillkor och alla frågeställningar med anledning av dem, uppdraget eller resultatet ska regleras av och tolkar i enlighet med svensk rätt.

© 2022 Stegman Juristbyrå
Snabbanslutning