Fastighetsjuridik

Stegman Juristbyrå har specialistkompetens inom fastighetsjuridik. Oavsett om det gäller försäljning, köp eller om du har hamnat i en tvist så står vi på din sida. Du kan också anlita oss för förebyggande arbete för att förhindra framtida problem eller tvister.

Arrende

Oavsett om det handlar om att arrendera ut mark eller att arrendera mark bistår vi i denna process. Kanske ska marken säljas och frågor uppstår kring vad som gäller för utarrenderad mark. Vi hjälper till i hela processen från första råd, i förhandlingen och till framtagandet av handlingarna.

Vi företräder även våra klienter vid arrendetvister.

Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar drivs av medlemmarna själva och många gånger uppstår det frågeställningar som föreningens styrelse inte har svar på. Vi bistår såväl föreningar som enskilda medlemmar vid allt från rådgivning till tvist.

Det kan handla om att företräda styrelsen i dialog med missnöjd medlem, förhandla med leverantörer, komma med tips och råd till styrelsen och vara ett bollplank, bistå vid årsstämma eller företräda vid tvist. Det kan också handla om att medlemmar i en bostadsrättsförening har frågor eller inte är överens med styrelsen.

I alla lägen där en bostadsrättsförening eller en enskild medlem önskar stöd finns vi behjälpliga.

Försäljning av bostadsrätt

Ska en bostadsrätt upplåtas eller överlåtas. Vi tillser att allt från avtal till godkännande av medlemskap i föreningen och tillträde blir korrekt utfört.

Skillnaden mellan att anlita en jurist och en fastighetsmäklare är att vi som jurister enbart företräder vår klient. Vi har inte en mellanmansroll, på det sätt som fastighetsmäklaren har. Detta medför att klienter ofta anlitar oss som ett stöd och som ett bollplank samtidigt som en fastighetsmäklare förmedlar den aktuella bostaden.

Köp av bostadsrätt

Ska en bostad köpas utan att en fastighetsmäklare är involverad kan vi bistå med fastighetsjuridik genom upprättande av handlingar, hjälp med medlemskapsansökan till föreningen och genomförande av tillträde.

Skillnaden mellan att anlita en jurist och en fastighetsmäklare är att vi som jurister enbart företräder vår klient. Vi har inte en mellanmansroll, på det sätt som fastighetsmäklaren har. Detta medför att klienter ofta anlitar oss som ett stöd och som ett bollplank samtidigt som en fastighetsmäklare förmedlar den aktuella bostaden.

Nyproduktion av bostadsrätt

Planeras nyproduktion kan vi företräda såväl köpare som byggherre eller eventuella leverantörer av olika varor eller tjänster. Vi ser till vår klients intressen och bistår genom hela processen. Vi bistår även vid eventuell tvist.

Ekonomiska föreningar

Bostadsrättsföreningar är för det mesta ekonomiska föreningar med stora tillgångar. Men det är också vanligt att man i en ekonomisk förening tillsammans äger mark, driver en organisation etc.

Juridiken för ekonomiska föreningar är komplex och paralleller dras ofta till andra lagar, regler och riktlinjer. Vi bistår ekonomiska föreningar av olika slag eller enskilda medlemmar i att ta fram rätt dokument, agera korrekt i olika frågeställningar, förhandla med leverantörer, stödja vi årsmöte eller företräda vid tvist.

Fastighetsinvesteringar

Såväl privatpersoner som bolag vill göra olika investeringar i fastighetsbranschen. Kanske genom att köpa en fastighet, köpa andelar i ett fastighetsbolag eller investera på annat sätt.

Vi stöttar med råd och bistår också med framtagande av dokument, genomlysning av handlingar och är ett stöd genom hela processen.

Fastighetsrätt

Vi är specialister inom fastighetsrättens olika områden. Vi företräder såväl privatpersoner som företag och organisationer inom fastighetsjuridik.

Det kan handla om frågor kring enskilda fastigheter, dolda fel, mark, fastighetsinvesteringar, startups inom fastighetsbranschen eller frågor om exempelvis vindkraft. Vi bistår hela vägen från allmän rådgivning till tvist.

Fastighetsbildning

Planeras nybyggnation eller ska exempelvis en avstyckning äga rum? Ska en fastighetsbildning äga rum eller har ett avslag från kommunen erhållits? Kanske handlar det om en tvångsklyvning där olika intressen ska tillvaratas. Vi bistår i flera olika processer för att tillgodose våra klienters intressen i olika fastighetsbildningsfrågor oavsett om det gäller privatpersoner, företag eller organisationer.

Försäljning av fastighet

Vid försäljning av fastighet rekommenderar vi att någon tillvaratar säljarens intressen. Kanske finns det redan en köpare utsedd och ett stöd behövs för att driva igenom försäljningsprocessen och upprätta rätt handlingar.

Skillnaden mellan att anlita en jurist och en fastighetsmäklare är att vi som jurister enbart ser till vår klients intressen. Vi har inte den opartiska mellanmansroll som fastighetsmäklare har. Detta medför att vi i många fall biträder klienter även när en fastighetsmäklare är ansvarig för förmedlingen av fastigheten.

Köp av fastighet

Ska en fastighet köpas? Vi kan bistå med allt ifrån den allmänna rådgivningen till framtagandet av alla handlingar och genom hela processen.

Skillnaden mellan att anlita en jurist och en fastighetsmäklare är att vi som jurister enbart ser till vår klients intressen. Vi har inte den opartiska mellanmansroll som fastighetsmäklare har. Detta medför att vi i många fall biträder klienter även när en fastighetsmäklare är ansvarig för förmedlingen av fastigheten.

Dolda fel

Har den inköpta fastigheten visat sig vara bristfällig kan det finnas ett dolt fel. Vi biträder såväl köpare som säljare av fastigheter i sådana tvister.

Strandskydd

Att få strandskyddsdispens är idag inte alltid enkelt. Samtidigt har många kommuner uttryckt en vilja att lätta på regelverket kring detta.

Vi hjälper till med ansökan och driver processen hela vägen till beslut. Vi vägleder och kommer med tips och råd och är väl insatta i det nya regelverket kring strandskydd.

Överklagan bygglov

Vid avslag på en bygglovsansökan kan beslutet överklagas. Vi bistår i hela denna processen från allmän rådgivning till överklagan.

Skogs- och lantbruksfastigheter

Lantbruksfastigheter medför i vissa fall ett annat regelverk än andra fastigheter. Vid köp kan köparen exempelvis behöva söka tillstånd från Länsstyrelsen.

Med vår specialistkompetens inom fastighetsjuridik bistår vi under hela processen med allt från allmänna råd till biträde vid förändringar, arrende, tvist eller försäljning och köp.

Mark och miljörätt

Vi bistår i mark- och miljörättsfrågor. Det kan gälla allt ifrån att bygga en vindkraftpark till att söka godkännande för att sätta upp solpaneler eller att driva tvist inom området.

Kanske handlar det om radon, saneringsfrågor eller bullernivåer. Oavsett vilken typ av frågor det handlar om bistår vi i processen.

Hyresrätt

Vi biträder såväl hyresvärdar som hyresgäster i frågor gällande allt från uthyrning, tvist med hyresgäster eller hyresvärdar, tvist med grannar till frågor om andrahandsuthyrning. Vid tvist biträder vi i såväl Hyresnämnden som i allmän domstol.

Hyreskontrakt

Det är viktigt att hyreskontrakt upprättas på rätt sätt. De ska uppfylla behov men också undvika framtida tvist. Ska en andrahandsuthyrning genomföras kan det vara viktigt att skydda sig mot att hyresgästens besittningsrätt inträder. Olika skyldigheter infaller också beroende på vem som är hyresvärd. Vi tillser att handlingarna blir korrekt utförda.

Tvister

Har konflikt uppstått och biträde önskas? En tvist inom fastighetsrätten kan handla om allt ifrån att en kommun lämnat ett avslag på en ansökan till att det är en tvist i domstol. Det kan också handla om att förhandla i tid och därmed förhindra tvist. Oavsett vilket bistår vi i såväl förhandling som tvist och tillgodoser våra klienters intressen.

Vi utreder också alltid möjligheten för våra klienter att erhålla rättsskydd. Då går försäkringsbolaget in och betalar en del av vår kostnad.

Fastighetsjuridik med specialistkompetens

Välkommen att kontakta oss är du är i behov av fastighetsjuridik. Vi har vårt kontor i Linköping men vi hjälper företag, fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresvärdar och hyresgäster över hela Sverige.

© 2022 Stegman Juristbyrå
Snabbanslutning