Vad är en bouppteckning?

När någon avlider behöver man summera ihop vad denne person haft för tillgångar, hur familjesituationen såg ut på dödsdagen och vem som kommer att ärva den avlidne. Man kan säga att bouppteckningen är som ett bokslut över den avlidnes tillgångar och skulder dagen då personen avled. Framför allt ser man två saker i en bouppteckning:

  • Vilka tillgångar och skulder som fanns då personen avled
  • Vem eller vilka som ärver den avlidne.

När ska man göra en bouppteckning?

En bouppteckning ska göras när en person avlider. Framför allt behöver det göras om den avlidne har tillgångar kvar efter att kostnader för begravning och liknande har betalats samt om den avlidne äger fastighet.

Det blir som en avstämning och ett bokslut och för enkelhetens skull bör den genomföras så snart som möjligt. Det finns dock ett krav på att den ska vara genomförd inom tre månader från dödsdagen. Efter en månad från det att den är klar ska den skickas in till Skatteverket.

Får jag sälja en bostad om inte bouppteckningen är klar?

En försäljningsprocess av en bostad kan inledas även om bouppteckningen inte är klar. Dock kan bostaden inte tillträdas, det vill säga slutligen överlämnas, innan bouppteckningen blivit färdig och även registrerad hos Skatteverket.

Vem får göra en bouppteckning?

Den som har hand om dödsboet ansvara för att bouppteckningen blir genomförd. Är man dödsbodelägare kan man välja att genom tingsrätten utse en person till boutredningsman. Boutredningsmannen/kvinnan får då ansvaret att tillse att bouppteckningen blir genomförd.

Hur gör man en bouppteckning?

Det är mycket att tänka på när en bouppteckning ska genomföras. Givetvis kan man göra det själv men är bouppteckningen krånglig och innehåller juridiska svårigheter rekommenderar vi att man anlitar en jurist. Det kan vara väl värt pengarna att få allt rätt från början och inte hamna i tråkigheter om det blir fel.
Nedan följer några exempel på sådant som ska finnas med i en bouppteckning:

  • Den avlidens namn, personnummer och adress.
  • Dödsdagen.
  • Datumet då bouppteckningen skrivs.
  • Namn och adress på de som kallas till bouppteckningen, dvs dödsbodelägarna, efterlevande make/sambo, eventuella efterarvingar.
  • Den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen.
  • Tillgångar och skulder som den avlidnes make / maka har på den avlidnes dödsdag.

När bouppteckningen sedan är klar och ska skickas till Skatteverket ska bouppteckningen skickas in i original. Då ska den också vara undertecknad av den person som haft hand om dödsboet och också av den som genomfört själv bouppteckningen. En kopia av den färdigt undertecknade bouppteckningen ska också skickas in vidimerad, dvs att det på kopian intygas att den överensstämmer med originalet.
Om det finns äktenskapsförord och testamenten ska dessa skickas in i original eller kopior.

Till Skatteverket ska också skickas bevis på vilka som blivit kallade, arvsavstående och liknande samt fullmakter i original.
Om den avlidne var änka eller änkling ska också en kopia på tidigare avliden makes bouppteckning bifogas i de fall bouppteckningen gjordes före den 1 juli 2001.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt i Sverige, som blir giltig när en fullmaktsgivare på grund av sjukdom, psykisk åkomma eller liknande inte är i stånd att tillvarata sin rätt. Tanken är att fullmaktshavaren, dvs den som erhåller fullmakten, ska avgöra när denna tidpunkt har inträtt och ska då kunna agera i fullmaktsgivarens intressen. Denna framtidsfullmakt skrivs innan det finns behov av den så att den ska finnas den dag behovet uppstår.

Det kan kännas jobbigt att skriva en sådan fullmakt och därmed planera för att man en dag inte ska kunna tillvarata sina egna intressen men på samma sätt som man har en hemförsäkring för att det kan bli inbrott i bostaden eller den kan brinna ner så bör man se detta som en försäkring för de fall att något skulle inträffa som man inte räknat med.

Hur skaffar man en framtidsfullmakt?

Det finns vissa regler kring framtidsfullmakter.
För att kunna skriva en behöver man vara minst 18 år fyllda och man ska kunna ta hand om sina angelägenheter när man skriver fullmakten.

Fullmakten ska vara skriftlig och det ska tydligt framgå att det är en framtidsfullmakt. Det ska också framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare och det ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar. Finns det övriga villkor för fullmakten ska dessa anges.

Slutligen behöver fullmakten bevittnas av två personer och de som fullmakten ska gälla för får inte bevittna den.

När börjar en framtidsfullmakt att gälla?

Framtidsfullmakten börjar gälla om den som skrivit fullmakten drabbas av sjukdom, psykisk åkomma eller försvagat hälsotillstånd och tillståndet är varaktigt. Det är den som du ställt ut fullmakten till som du också ger rätten att bedöma när ett sådant tillstånd har inträtt.

När upphör framtidsfullmakten?

Fullmakten kan återkallas av fullmaktsgivaren och då upphör den att gälla. Fullmakten upphör också om fullmaktsgivaren skulle återfå sin beslutsförmåga.

Hur fungerar en framtidsfullmakt på banken?

Banken kan ha olika rutiner för hur de hanterar en framtidsfullmakt, det finns inga regler om hur detta ska gå till. Exempelvis kan du som fullmaktshavare sällan få tillgång till fullmaktsgivarens konton via internetbanken. Du kan inte heller använda fullmaktsgivarens kontokort. Man ska dock inte behöva en särskild fullmakt för bankaffärer. Dock ställer banken krav på att framtidsfullmakten ska godtas och vara korrekt utformad och uppfylla de formella kraven.