Vad händer om en fastighetsmäklare blir anmäld till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI)?

När en fastighetsmäklare anmäls till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) beslutar myndigheten om det ska öppnas ett ärende och inledas en granskning av aktuell mäklare och i så fall hur den ska gå till. Den som anmäler fastighetsmäklaren är inte part i granskningen. Anmälaren lämnar in en anmälan och förklarar varför hen önskar anmäla mäklaren. Därefter fattar myndigheten själv beslut om hur anmälan ska behandlas.

Det kan vara frustrerande för den som lämnat in en anmälan att inte få vara part i ärendet men Fastighetsmäklarinspektionen är en tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över fastighetsmäklare, myndigheten driver inte ärenden åt enskilda individer.
Om FMI anser att fastighetsmäklaren har agerat felaktigt i någon del av sitt förmedlingsuppdrag, många gånger inte det som anmälan avsåg, kan myndigheten utfärda en erinran, en varning eller en återkallelse av fastighetsmäklarens registrering.

När kan fastighetsmäklarföretaget hållas ansvarigt inför Fastighetsmäklarinspektionen?

Sedan lagstiftningen för fastighetsmäklare ändrades sommaren 2021 står även fastighetsmäklarföretagen under tillsyn av Fastighetsmäklarinspektionen. Det innebär att en part som anser att mäklarföretaget har felat i någon form kan anmäla mäklarföretaget till myndigheten. Här gäller det dock att vara noga med vem som är ansvarig för vilken del av förmedlingen så att rätt part anmäls.

Mäklarföretaget kan hållas ansvarigt när företaget exempelvis tillhandahållit system eller rutiner som varit bristfälliga. Mäklarföretaget kan inte hållas ansvarigt för att en av företagets fastighetsmäklare skrivit fel i exempelvis en objektbeskrivning. Då är det den enskilde mäklaren som ska hållas ansvarigt. Mäklarföretaget kan således enbart ansvara för sådant som mäklarföretaget bistått mäklaren med för att hen ska utföra sitt arbete, alternativt att mäklarföretaget uttryckligen sagt till fastighetsmäklaren att arbeta på ett sätt som strider mot god fastighetsmäklarsed.
Det är därför viktigt att mäklarföretagen är tydliga med var deras ansvarsområden går och är tydliga med hur de vill att deras fastighetsmäklare ska arbeta, så att det inte uppstår onödiga missförstånd.

När kan en konsument anmäla ett ärende till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd?

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) ägs och drivs av de två branschförbunden som finns för fastighetsmäklare, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet.
FRN består av ledamöter som utses av olika organisationer som dels företräder fastighetsmäklare och dels företräder konsumentintressen. Tanken är att det ska vara en blandning av ledamöter med olika bakgrund som tillsammans ska fatta beslut i nämnden. Till FRN kan anmälaren anmäla mäklaren om anmälaren anser att hen lidit ekonomisk skada i någon form på grund av mäklarens agerande.

Är fastighetsmäklaren alltid skyddad av en ansvarsförsäkring?

Fastighetsmäklaren är skyddad av en ansvarsförsäkring i sin tjänsteutövning. Det innebär att eventuella skador täcks av ansvarsförsäkringen om fastighetsmäklaren skulle göra fel. Fastighetsmäklaren själv får bekosta sin självrisk.
Detta gäller dock inte alltid. Om fastighetsmäklaren agerar utanför sina befogenheter, exempelvis genom att sälja försäkringar som hen inte har licens för, täcks inte ansvarsförsäkringen för fastighetsmäklare detta. Fastighetsmäklaren behöver hålla sig till vad som faller inom ramen för hens tjänstebeskrivning.

Om säljare och köpare inte kommer överens efter att tillträde av bostad ägt rum, hur kan då mäklaren hjälpa till för att lösa detta?

Fastighetsmäklaren är en opartisk mellanman mellan säljare och köpare. Det innebär att mäklaren hela tiden ska hålla sig opartisk. Efter tillträde ska inte mäklaren varken ta ställning för någon part eller bistå någon av parterna. Mäklaren kan på sin höjd vidarebefordra kommunikation från ena parten till den andra parten men vårt generella råd är att be kunderna sköta den kommunikationen själva för att mäklarens opartiska ställning inte ska ifrågasättas.