Vad händer om en fastighetsmäklare blir anmäld till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI)?

När en fastighetsmäklare anmäls till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) beslutar myndigheten om det ska öppnas ett ärende och inledas en granskning av aktuell mäklare och i så fall hur den ska gå till. Den som anmäler fastighetsmäklaren är inte part i granskningen. Anmälaren lämnar in en anmälan och förklarar varför hen önskar anmäla mäklaren. Därefter fattar myndigheten själv beslut om hur anmälan ska behandlas.

Det kan vara frustrerande för den som lämnat in en anmälan att inte få vara part i ärendet men Fastighetsmäklarinspektionen är en tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över fastighetsmäklare, myndigheten driver inte ärenden åt enskilda individer.
Om FMI anser att fastighetsmäklaren har agerat felaktigt i någon del av sitt förmedlingsuppdrag, många gånger inte det som anmälan avsåg, kan myndigheten utfärda en erinran, en varning eller en återkallelse av fastighetsmäklarens registrering.

När kan fastighetsmäklarföretaget hållas ansvarigt inför Fastighetsmäklarinspektionen?

Sedan lagstiftningen för fastighetsmäklare ändrades sommaren 2021 står även fastighetsmäklarföretagen under tillsyn av Fastighetsmäklarinspektionen. Det innebär att en part som anser att mäklarföretaget har felat i någon form kan anmäla mäklarföretaget till myndigheten. Här gäller det dock att vara noga med vem som är ansvarig för vilken del av förmedlingen så att rätt part anmäls.

Mäklarföretaget kan hållas ansvarigt när företaget exempelvis tillhandahållit system eller rutiner som varit bristfälliga. Mäklarföretaget kan inte hållas ansvarigt för att en av företagets fastighetsmäklare skrivit fel i exempelvis en objektbeskrivning. Då är det den enskilde mäklaren som ska hållas ansvarigt. Mäklarföretaget kan således enbart ansvara för sådant som mäklarföretaget bistått mäklaren med för att hen ska utföra sitt arbete, alternativt att mäklarföretaget uttryckligen sagt till fastighetsmäklaren att arbeta på ett sätt som strider mot god fastighetsmäklarsed.
Det är därför viktigt att mäklarföretagen är tydliga med var deras ansvarsområden går och är tydliga med hur de vill att deras fastighetsmäklare ska arbeta, så att det inte uppstår onödiga missförstånd.

När kan en konsument anmäla ett ärende till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd?

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) ägs och drivs av de två branschförbunden som finns för fastighetsmäklare, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet.
FRN består av ledamöter som utses av olika organisationer som dels företräder fastighetsmäklare och dels företräder konsumentintressen. Tanken är att det ska vara en blandning av ledamöter med olika bakgrund som tillsammans ska fatta beslut i nämnden. Till FRN kan anmälaren anmäla mäklaren om anmälaren anser att hen lidit ekonomisk skada i någon form på grund av mäklarens agerande.

Är fastighetsmäklaren alltid skyddad av en ansvarsförsäkring?

Fastighetsmäklaren är skyddad av en ansvarsförsäkring i sin tjänsteutövning. Det innebär att eventuella skador täcks av ansvarsförsäkringen om fastighetsmäklaren skulle göra fel. Fastighetsmäklaren själv får bekosta sin självrisk.
Detta gäller dock inte alltid. Om fastighetsmäklaren agerar utanför sina befogenheter, exempelvis genom att sälja försäkringar som hen inte har licens för, täcks inte ansvarsförsäkringen för fastighetsmäklare detta. Fastighetsmäklaren behöver hålla sig till vad som faller inom ramen för hens tjänstebeskrivning.

Vad är en entreprenad?

En entreprenad är ett åtagande som ett företag, oftast inom byggbranschen, åtar sig och som handlar om att utföra ett visst arbete inom en viss tidsgräns till en förutbestämd summa.

Vad är ett generationsskifte?

Ett generationsskifte innebär ofta en överlåtelse av ett företag, en familjegård eller exempelvis en skogsfastighet. Det handlar om att överlåta verksamhet från en generation till en annan inom familjen, till närstående eller anställda. Syftet med hela skiftet är att överföra kunskap och ägande på ett så fördelaktigt sätt som möjligt såväl praktiskt som ekonomiskt.

I många avtal hänvisar man till ABT 06 i entreprenadavtal, vad är det?

ABT 06 är allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Bestämmelserna har utarbetats av Föreningens Byggandets Kontraktskommitté, BKK. Genom att ha likartade bestämmelser vid totalentreprenad underlättar det tolkning av avtal och liknande så att risken för stora konflikter undviks i största möjliga mån.

Hur lång tid tar ett generationsskifte?

Det går inte att besvara exakt hur lång tid ett skifte tar. Det är många saker som ska vägas in och en hel del arbete som behöver genomföras. Men inkluderar man allt arbete som måste ske inom familjen så brukar ett generationsskifte ta ungefär tre år.

Vad står GDPR för?

Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), innebär att alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa vissa regler. Det innebär bland annat att man behöver följa de grundläggande principerna, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur man hanterar deras personuppgifter.

Vad innebär det att företaget måste uppfylla reglerna om GDPR?

En verksamhet som behandlar personuppgifter har en skyldighet att grundläggande principer följs, se till att behandlingen har en rättslig grund och informera de registrerade personerna hur man som företag hanterar deras personuppgifter och hur de kan få vetskap om vilken information man har samt hur de ska göra om de önskar korrigera uppgifterna eller få dem borttagna.