Framtidsfullmakt vid försäljning av fastighet

En framtidsfullmakt är en fullmakt som en person kan skriva i förväg till en eller flera andra personer där man helt enkelt överlåter rätten att tillvarata personliga och/eller ekonomiska angelägenheter när man själv inte längre är kapabel till detta på grund av exempelvis ålder eller sjukdom.

Man kan säga att det är ett sätt att själv kunna vara med och påverka vem som ska sköta om mina angelägenheter den dag jag inte längre kan, i stället för att Överförmyndarnämnden den dagen skall utse en god man eller en förvaltare.

Oftast lämnas framtidsfullmakten till någon närstående.

Tolkning av och jävsbestämmelse i lagen om framtidsfullmakter

I lagen om framtidsfullmakter finns en jävsbestämmelse som innebär att den som har erhållit fullmakten, fullmaktshavaren, inte har rätt att företräda fullmaktsgivaren i en fråga där fullmaktshavaren själv, dess make, sambo, barn eller någon som fullmaktshavaren företräder (den så kallade jävskretsen) är motpart eller av någon annan anledning kan ha motstridiga intressen.

Lantmäteriet, vilken är den myndighet som bland annat ansvarar för inskrivning av lagfart, har med stöd av förarbeten och lagkommentaren rörande paragrafen om jäv, utrett hur begreppet ”kan ha motstridiga intressen” bör bedömas utifrån objektiva kriterier.

Mot bakgrund av detta kan det medföra att framtidsfullmakter inte är giltiga vid till exempel försäljning av fastigheter.

Motstridiga intressen och jäv

När fullmaktshavaren eller någon annan ur jävskretsen tillsammans äger en fastighet med fullmaktsgivaren finns, objektivt sett, motstridiga intressen.

Vanligt är att två makar eller sambor säljer en fastighet de äger tillsammans.
Den ena maken skriver under köpehandlingen för egen del, men även för den andra maken, med stöd av framtidsfullmakt.

Eftersom fastigheten ägs tillsammans kan det finnas motstridiga intressen.

Det föreligger då jäv enligt lagen om framtidsfullmakter.

Det kan även finnas motstridiga intressen när det bara är fullmaktsgivaren som äger en fastighet och den utgör en gemensam bostad.
Detta på grund av den övertaganderätt av den gemensamma bostaden som kan förekomma vid en bodelning.

Vad innebär detta?

Detta innebär att även rättshandlingar som mycket väl stämmer med fullmaktsgivarens intressen eller till och med uttryckligen anges i fullmakten kan träffas av jävsförbudet eftersom de också kan överensstämma med fullmaktshavarens intressen.

Rättslig betydelse

Den rättsliga följden av att det föreligger jäv är att fullmaktshavaren saknar behörighet med ogiltighet som följd.

Detta innebär till exempel att försäljning, köp, inteckning, samt upplåtelse/ingående av avtal om nyttjanderätt eller servitut, som huvudregel är ogiltiga. Följden av det blir att ansökan om inskrivning hos Lantmäteriet, exempelvis av en lagfart, avslås.

Lösning av jävsproblematiken

Jävsproblematiken kan lösas genom att fullmaktshavaren ansöker om att få en god man förordnad för den specifika rättshandlingen, till exempel vid en försäljning av en fastighet. Detta framgår av 17 § 2 st. lagen om framtidsfullmakter.

Finns det frågor om framtidsfullmakt eller hur just er fullmakt är skriven och om ni träffas av dessa jävsregler, varmt välkomna att kontakta oss på Stegman Juristbyrå för en rådgivning.

© 2022 Stegman Juristbyrå
Snabbanslutning