Varför finns strandskydd?

Strandskyddet har två syften, att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Reglerna kring strandskydd går att finna i miljöbalken.