Vad innebär undersökningsplikten för köpare av fastighet?

Som köpare av fastighet har man en omfattande undersökningsplikt. De fel som går att upptäcka vid en noggrann undersökning får köparen själv ansvara för medan de fel som inte går att upptäcka vid en undersökning kan riktas mot säljaren även efter köpet. Köparen måste inte genomföra någon undersökning men det är viktigt att då komma ihåg att det är köparen som står för de fel som hen borde ha upptäckt vid undersökningen. Det kan således bli kostsamt att inte ta reda på dessa fel innan man tillträder sin nya bostad.

Undersökningen är långtgående och det förväntas att man som köpare är kunnig alternativt att man tar in fackman för att erhålla denna hjälp. Undersökningen handlar om allt från litet till stort. Man bör kontrollera så att värmen fungerar, så att vattnet rinner som det ska i kranarna, att spisen fungerar och att det inte finns fukt i källare eller på vind.

Hittar man fel under sin undersökning bör man också utreda vad felet beror på så att man kan få en tydlig bild av vad det kan kosta att åtgärda felet.

Om man undersöker fastigheten efter att man har skrivit köpekontrakt bör man vara noga med att tillse att det finns en besiktningsklausul i avtalet som innebär att man kan frånträda köpet efter besiktningen.