När uppstår en tvist?

En tvist, när vi arbetar med den, uppstår när en eller flera parter anser att motparten har agerat felaktigt och i och med det ställer någon typ av krav på sin motpart, som motparten då nekar. Det kan handla om att ett kontraktsbrott har begåtts. Den skadelidande parten kan då ställa ett ekonomiskt anspråk på sin motpart, som motparten nekar. I och med det finns det en tydlig tvist och vi har ett utgångsläge att arbeta ifrån.

I många fall blir vi kontaktade redan innan tvisten är ett faktum och det kanske mer handlar om att vår klient känner på sig att det kan bli konflikt. Då kan vi arbeta i förebyggande syfte så långt det är möjligt och samtidigt också planera för och agera efter att skapa så bra förutsättningar som möjligt i händelse av att tvist skulle uppstå.

När försäkringsbolagen ska bevilja rättsskydd är de måna om att en tvist ska ha uppstått innan de godkänner rättsskyddet. Rättsskydd innebär att en del av vår arbetskostnad betalas av vår klients försäkringsbolag.