När uppstår en tvist?

En tvist, när vi arbetar med den, uppstår när en eller flera parter anser att motparten har agerat felaktigt och i och med det ställer någon typ av krav på sin motpart som motparten då nekar. Det kan handla om att ett kontraktsbrott har begåtts. Den skadelidande parten kan då ställa ett ekonomiskt anspråk på sin motpart, som motparten nekar. I och med det finns det en tydlig tvist och vi har ett utgångsläge att arbeta ifrån.

I många fall blir vi kontaktade redan innan tvisten är ett faktum för att vår klient känner att det finns risk för att det blir en konflikt. Då kan vi arbeta i förebyggande syfte så långt det är möjligt och samtidigt också skapa så bra förutsättningar som möjligt i händelse av att tvist skulle uppstå.

När försäkringsbolagen ska bevilja rättsskydd beviljas det när tvist uppstått. Därför är vi alltid måna om att arbeta på ett sådant sätt att vi tydliggör för försäkringsbolaget när tvist uppstått. Rättsskydd innebär att en del av vår arbetskostnad betalas av vår klients försäkringsbolag.