Måste avtal vara skriftliga?

Rent generellt är grundregeln att även muntliga avtal gäller. Det svåra med muntliga avtal är att bevisa vad man faktiskt kommit överens om. Därför avråder vi från muntliga avtal om avtalet är av stor vikt eller handlar om exempelvis olika typer av ekonomiska uppgörelser. Det är då alltid lättare att faktiskt ha skrivit ner vad avtalet avser och att alla parter som ingår avtalet också skriver under att man är överens om innehållet.
Vissa avtal måste vara skriftliga för att vara giltiga. Ett sådant är exempelvis köp av fast egendom, dvs köp av mark. Sådana avtal måste vara såväl skriftliga som innehålla vissa uppgifter för att vara giltiga.