Hur gör man en bouppteckning?

Det är mycket att tänka på när en bouppteckning ska genomföras. Givetvis kan man göra det själv men är bouppteckningen krånglig och innehåller juridiska svårigheter rekommenderar vi att man anlitar en jurist. Det kan vara väl värt pengarna att få allt rätt från början och inte hamna i tråkigheter om det blir fel.
Nedan följer några exempel på sådant som ska finnas med i en bouppteckning:

  • Den avlidens namn, personnummer och adress.
  • Dödsdagen.
  • Datumet då bouppteckningen skrivs.
  • Namn och adress på de som kallas till bouppteckningen, dvs dödsbodelägarna, efterlevande make/sambo, eventuella efterarvingar.
  • Den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen.
  • Tillgångar och skulder som den avlidnes make / maka har på den avlidnes dödsdag.

När bouppteckningen sedan är klar och ska skickas till Skatteverket ska bouppteckningen skickas in i original. Då ska den också vara undertecknad av den person som haft hand om dödsboet och också av den som genomfört själv bouppteckningen. En kopia av den färdigt undertecknade bouppteckningen ska också skickas in vidimerad, dvs att det på kopian intygas att den överensstämmer med originalet.
Om det finns äktenskapsförord och testamenten ska dessa skickas in i original eller kopior.

Till Skatteverket ska också skickas bevis på vilka som blivit kallade, arvsavstående och liknande samt fullmakter i original.
Om den avlidne var änka eller änkling ska också en kopia på tidigare avliden makes bouppteckning bifogas i de fall bouppteckningen gjordes före den 1 juli 2001.